Uitvoeringsbesluit Subsidieverordeling Sport-en recreatieactiviteiten 2020

Burgemeester en wethouders van Purmerend,

 

gelet op de artikelen 4, eerste lid; 5, tweede lid; 6, tweede lid; 7, tweede lid; 8, vierde lid; 12, tweede lid; 13, tweede lid en 16, derde lid van de Subsidieverordening sport- en recreatieactiviteiten Purmerend 2017;

 

overwegende dat het in het belang van de subsidiëring van sport- en recreatieactiviteiten wenselijk is besluiten te nemen omtrent de (hoogte van de) subsidiebedragen en de voor het aanvragen van subsidie te gebruiken aanvraagformulieren;

 

b e s l u i t e n :

 

vast te stellen de Uitvoeringsbesluiten Subsidieverordening sport- en recreatieactiviteiten Purmerend 2020

 

Artikel 1 Subsidieplafond

Het subsidieplafond voor de sport- en recreatieactiviteiten is € 100.000,-.

 

Artikel 2 Bedragen subsidie jeugdleden

 • 1.

  Het bedrag per spelend jeugdlid is € 4,04.

 • 2.

  Het extra bedrag per spelend jeugdlid vanaf het 100e jeugdlid is € 4,04.

 • 3.

  Het bedrag per rechtspersoon als bedoeld in artikel 3 van de Subsidieverordening sport- en recreatieactiviteiten Purmerend 2017 is € 473,15.

 

Artikel 3 Maximumbedrag subsidie sporttechnisch kader

Het maximumsubsidiebedrag voor sporttechnisch kader is € 655,52 per jaar.

 

Artikel 4 Hoogte subsidie onroerendezaakbelasting

De hoogte van de subsidie onroerendezaakbelasting is 100% van het in de aanslag onroerendzaakbelasting opgenomen bedrag.

 

Artikel 5 Maximumbedrag subsidie deskundigheidsbevordering

Het maximumsubsidiebedrag voor deskundigheidsbevordering is € 655,52.

 

Artikel 6 Aanvraagformulier subsidies

Het aanvraagformulier voor het indienen van een subsidieaanvraag wordt vastgesteld conform bijlage 1.

 

Artikel 7 Inwerkingtreding

 • 1.

  Dit besluit treedt in werking op 1 januari 2020.

 • 2.

  Op de in het eerste lid genoemde datum wordt ‘Uitvoeringsbesluiten Subsidieverordening sport- en recreatieactiviteiten Purmerend 2019’ ingetrokken.

 

Artikel 8 Citeertitel

Dit besluit wordt aangehaald als: Uitvoeringsbesluiten Subsidieverordening sport- en recreatieactiviteiten Purmerend 2020.

 

 

Purmerend, 15 oktober 2019

Burgemeester en wethouders van Purmerend,

de secretaris,

G. Blom

de burgemeester,

D. Bijl